Senior Sangria Video (photos also shot on iPhone)

Senor Sangria from ArtsisMedia, Inc on Vimeo.